ಬಡವರ ಕಲ್ಯಾಣ,ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಕಲ್ಯಾಣದ ಪದಗಳೆಲ್ಲ ಜೀವಂತಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅಪರೂಪದ ನಿದರ್ಶನವನ್ನು ನೀವು ತಿಳೀಲೇಬೇಕು

ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಆಪರೇಶನ್,ಸುಧಾಕರ ಸ್ಪರ್ಶ ಏನು?

ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಪೇಮಂಟ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗ್ತಿರೊ ಸಮಾಚಾರ ಗೊತ್ತಾ?

ಗ್ರಾಮೀಣದಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಲೀಕರ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಶುರು

ನಾಗೇಂದ್ರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ‌ಸಾಗಿದ ರಾಜನ್,

ರಾಜನ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಜೋಡಿ‌

ಅಮರ..

VK podcast

ಬಡವರ ಕಲ್ಯಾಣ,ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಕಲ್ಯಾಣದ ಪದಗಳೆಲ್ಲ ಜೀವಂತಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅಪರೂಪದ ನಿದರ್ಶನವನ್ನು ನೀವು ತಿಳೀಲೇಬೇಕುಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಆಪರೇಶನ್,ಸುಧಾಕರ ಸ್ಪರ್ಶ ಏನು?ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಪೇಮಂಟ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗ್ತಿರೊ ಸಮಾಚಾರ ಗೊತ್ತಾ?ಗ್ರಾಮೀಣದಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಲೀಕರ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಶುರುನಾಗೇಂದ್ರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ‌ಸಾಗಿದ ರಾಜನ್,ರಾಜನ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಜೋಡಿ‌ಅಮರ..#PraveenkumarIPS#Telangana socialwelfare#HealthDepartment#CMBSYediyurappa#DrKSudhakar#DigitalPayment#rajannagendra

Posted by Hariprakash Konemane on Sunday, October 11, 2020
Hariprakash Konemane
Hariprakash Konemane

ARCHIVES

SUBSCRIBE

Get latest updates on your inbox, subscribe to my newsletter


 

Back To Top