ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಮುದಾಯ ಶೋಧ

ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ ಅದೊಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಂತೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರೆ, ನಾನಾರೀತಿಯ ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳಿಗೆ, ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಶೈಲಿ, ಜೀವನದ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೂ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ, ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ ಭಾಷೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಶ್ನೆ ತನಗೆ ತಾನೇ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ತಪ್ಪು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಭಿಯಾನವು ಸಕಾರಣವಾಗಿಯೇ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ. =====  ಕೆ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವಿಜಯವಾಣಿಯ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ […]

Read More

Hariprakash Konemane
Hariprakash Konemane

ARCHIVES

SUBSCRIBE

Get latest updates on your inbox, subscribe to my newsletter

[subscribe2 hide="unsubscribe"]
 

Back To Top